preview
Loading
Loading...

bilkamed - Билколечение

С билката може да се излекуват и най-страшните, дори приети за нелечими заболявания. Повечето рецепти в нашият каталог са създадени по стари, български и изпитани рецепти. Ние се надяваме да продължим тази многовековна българска традиция - ПРИРОДОЛЕЧЕНИЕТО

Храна

Храна

Под думата “хранене”, в широк смисъл, се разбира процес на възприемане: на живите сили в Природата. Тези живи сили се възприемат чрез храната, чрез въздуха, чрез водата, чрез светлината и топлината, а най-после и чрез живата мисъл. Това са все среди, които трябва да минат през човешкия организъм, за да може разумният човек да си послужи с тях.

 

Яденето и пиенето в света е предаване на духовната енергия, която се възприема от храната.

При всяко хранене човек придобива само толкова, колкото живот е влязъл в него.

Каква е задачата на храненето? - Трояка: първо, да държи организма в изправност; второ - да поддържа неговата активност или работоспособност и трето - да го защитава от външните условия.

Дали човек изпитва физически, сърдечен или умствен глад, един е церът: да се нахрани. Щом се нахрани човек, всякакво противоречие изчезва. Нахраните ли човека физически, сърдечно и умствено, той не се страхува от нищо.

Вътрешната връзка, която свързва клетките на организма в една стройна единица, е храната. Въз основа на този закон, човек трябва да яде... Ако тази връзка не се поддържа, и процесите в целия организъм ще се прекратят. Прекратят ли се процесите в организма, спира и неговото съществуване. Следователно, вътрешната връзка трябва не само да се поддържа, но и постоянно да се усилва... Когато връзката между клетките на тялото отслабва, едновременно с това отслабва и тялото... В това отношение яденето не е нищо друго, освен съзнателна работа за поддържане и засилване на вътрешната връзка.

Онова чувство, което заставя живите същества да се хранят, е приятността, която те изпитват при яденето.

ЯДЕНЕ

Малцина знаят смисъла на яденето.

Яденето е Божествена обмяна. Ти поемаш най низшите елементи, тия елементи ще се преработят и те ще влязат в строежа на твоето тяло.

В яденето е животът. Животът не е ядене и пиене, но животът идва чрез яденето и пиенето.

Яденето има смисъл за човека дотолкова, доколкото внася в него живота.

То е резултат на дейността на човешките клетки. Колкото по-съзнателно извършват работата си, толкова по- здрав е човешкият организъм. Десет милиона клетки в стомаха взимат участие в смилането на храната. Това е мощна, велика сила. Този процес се извършва правилно, когато всички клетки имат едно и също желание да работят, да възприемат една или друга храна. Ако няколко милиона от тях се откажат да работят и се разделят в желанието си по отношение на една или друга храна, и стомахът се отказва да работи.

Яденето е процес на превръщане - да превърнеш низшето състояние на живата енергия във висше. С други думи казано, яденето е процес, при който живата потенциална енергия в Природата казва на човека: “Ти ще ме приемеш в себе си, като проводник, и ще ме повдигнеш в по-висок свят. Докато стане това, ти ще работиш дълго време върху мене. Щом ме обработиш, ще придобиеш здраве. Така ще се ползваме ти от мене, и аз от тебе.” Казвам: Като превърнеш тази енергия в първа степен, ще получиш първия дар - здравето. Като я превърнеш във втора степен, ще получиш втория дар - щастието. Като я превърнеш в трета степен, ще получиш третия дар - блаженството... Не е достатъчно само да ядеш, но да превръщаш низшата енергия във висша. Като ядеш, ще трансформираш енергията правилно, в тебе ще се явят дълбоки чувства, светли мисли и стремеж към прилагане.

Храненето има отношение и към вкуса. Без вкус човек би бил апатичен. Тъй щото, колкото подобре е развит вкусът в човека, толкова по-сладко яде той и толкова по активно работи стомахът. Това не значи, че вкусът трябва да управлява дейността на стомаха. Той само събужда известни енергии, без да направлява работата на стомаха. Ето защо, вкусът не трябва да се изопачава, нито да се притъпява. Дойде ли до това положение, човек трябва да работи върху себе си, да възстанови своя нормален вкус.

Човек трябва да яде умерено и навреме: нито да гладува, нито да преяжда. При това, той не трябва да смесва храните.

Искате ли да се нахраните физически така, че да бъдете доволни от яденето, трябва да възстановите нормалното състояние на стомаха си.

Ако сте яли добре, ще бъдете доволни.

Някой път казваш: ядох днес много сладко. Защо? Защото този ден ти си бил добър. Някой път хлябът е доволен от тебе, а някой път ти не си доволен от хляба. Защо? - Не вървиш по правия път. Аз турям като правило за себе си следното положение: щом хапна нещо и не ми е сладко, няма да ям. Така прави и ти.

Апетитът, това е един Божествен импулс. Когато Гос-

под вижда, че ти вървиш по Божиите закони, Той ти отваря

апетита и казва: “Яж, ти заслужаваш това!” А когато не

живееш по Божиите правила, хлябът ти нагорчава.

Човек трябва да гледа на храненето като на свещен акт.

Винаги ще ядеш от паницата, от която друг не е ял.

Ще идеш някъде, 20 души са яли от тази паница. Тия

паници, от които 20 души са яли, на физическото поле не

са здравословни. Тази паница, от която е ял един прес-

тъпник, и ти ако ядеш от нея, ще паднеш.

КАКВО ДА ЯДЕМ

Обикни храната и яж с любов, за да използваш разумно енергията й. Храната се състои от живи частички, носители на енергия, която приета с любов, обновява организма. Обаче, ако храната се приема без разположение, в организма се образуват различни течения, които внасят известна дисхармония и изтичане на енергията.

Някои мислят, че може и без храна или поне с малко храна и то безразлично каква е тя. Не, ще храните и тялото, и ума, и сърцето си, и то с първокачествена храна. Не ги ли храните, те ще се откажат да ви служат и ще си заминат.

 

Под “храна” разбираме онова, което човек възприема чрез ума, сърцето и стомаха си.

Ние се интересуваме от храната дотолкова, доколкото можем да извадим от нея живота.

Човек трябва да се храни с такава храна, от която да може да придобие духовна сила, необходима за неговото развитие.

Не е безразлично каква храна яде човек.

Природата е строго разпределила, кой с какво трябва да се храни. На човека е определила да се храни с прясна, чиста храна, която мъчно се разлага. Кухнята на съвременните хора е неестествена. Тя се отклонила от кухнята на Природата, вследствие на което хората са изложени на различни заболявания и страдания.

Ще отворите вратата на вашето динамо - стомахът, и ще турите най-хубавото гориво, което гори без дим, без остатък. Колкото по-правилно става горенето във вашето динамо, толкова по-добре за вас... не трябва да остават утайки. Горенето... трябва да бъде пълно без дим, без утайки.

Храната определя здравословното състояние на човека

Искате ли да бъдете физически здрави, пазете хигиена на храненето, като правите избор на храните.

Между твърдата храна и течната има голяма разлика. Твърдата храна доставя едни материи, а пък течната храна доставя други вещества за строежа на човешкото тяло.

Чуете ли някой да казва, че може да яде каквото намери, знайте, че той е отворил вратата на организма си за всички болести. Човек не трябва да яде каквото намери, а да знае каква храна отговаря на неговия организъм. Природата е създала всевъзможни храни и всеки трябва да се храни със специална за своя организъм храна. Всеки човек, всеки народ, всяко общество трябва да избира подходяща храна, която да дава най-добри резултати. Природата е сложила богата трапеза пред всеки човек, пред всяко живо същество, но на никого не казва какво трябва да яде и как да яде. Всеки сам трябва да си избира съответна храна.

Яж здрава, първокачествена храна.

Някои храни са общи за всички хора, но има храни, които са специални. Всеки човек трябва да знае коя храна е определена специално за него. Яде ли храна, която не е за него, той се натъква на страдания. Всяка храна, която не съответства за даден човек, предизвиква разстройство в неговия организъм.

Всеки трябва да познава организма си и да го храни със съответната храна, както във физическо, така и в психическо отношение.

Казвате: “Как можем да познаем... каква храна съответства на даден организъм?” В човека има едно чувство, с което той познава коя храна е за него и коя не е. Ако не можете да намерите съответна храна за вашия организъм, по-добре не яжте.

Всеки човек трябва сам да намери своята храна, както това правят животните... Относно избора на храната, Природата е вложила в човека вътрешен инстинкт, или вътрешно чувство за разпознаване. И ако човек се върне към своето първично състояние на чистота, той ще дойде до положение да различава коя храна е добра и определена специално за него.

Не трябва да се налагат нещата, и човек сам трябва да избере онова, което обича.

Когато на човека не върви в яденето, какво прави? Когато на месо не му върви, какво трябва да стане? - Вегетарианец. Когато на вегетарианство не му върви, да стане плодоядец. Ако и плодоядството не му върви, да започне да се храни със Словото Божие. Не само с хляб, не само с трева, не само с месо, не само с плодове, но и с разумното Слово, което излиза от устата на Бога може да се храни човек.

Бъдещата хигиена изисква хора с развити чувства, по вътрешен път да познават каква храна да употребяват и откъде да я приемат... Вслушвайте се във вътрешното си чувство, което всякога ви подсказва какво да ядете.

За да прогресираш, трябва да знаеш каква храна да ядеш.

Когато пчелите искат да отхранят царици, те им дават един вид храна; когато искат да отхранят работници, избират им друг вид храна, а за търтеите дават особен, трети вид храна.

Ако ангелът се храни с човешка храна, ще стане човек, ще изгуби качествата си на ангел.

За човека е определена специфична храна. Попадне ли на нея, той ще бъде здрав и ще се развива правилно. Тази е храната, която той обича. Тя отговаря на силите, които действат в неговия организъм, на неговите мисли и желания. Тя представя основния тон на физическия му живот. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЪЛ - 275)

От каквито елементи се нуждае организмът на човека, такава храна си избира той.

Всяко същество използва храната, която му се дава, според степента на своето развитие.

Човек не може да употребява някаква храна, ако не чувства към нея известно разположение и вкус.

Никога не яж нещо, което не обичаш.

Търсите ли Божественото, ще го намерите и в храните, и вплодовете.

Не яжте много гореща храна. Не яжте много студена храна. Спазвайте тия правила, за да бъдете здрави, бодри и силни.

Суровата храна можем да я поставим в топла вода, докато се затопли. Много болести дохождат, когато човек яде студени ястия. Някого го боли стомахът, ял е ледени дини.

Американците имат някои слабости. Например, лятно време, в големите горещини, те пият студени сиропи, поради което страдат от разстройство на стомаха. Често след горещо кафе те пият студени сиропи или ядат ледено. Резките смени не са намясто. Когато състоянията в човека се сменят бързо, тогава злото си пробива път.

След като се наяде с топла, гореща пържола, ще си заръча студено вино, току що извадено от леда. Който постъпва така, той ще се намери в положението на дядо Георги,... който ял топли, печени агнета и пил студено, ледено вино, докато един ден заболял тежко от стомах. Лекарите констатирали рак в стомаха.

Хубави храни са тези, които най-лесно се смилат и от които храни остават по възможност най-малките излишъци.

Колко часа са нужни за смилане на храната? - Според някои, нужни са четири часа. Според мене, здравословната храна се смила за един час и двадесет минути. Всяка храна, която се смила за повече от това време, е вредна за организма.

Избягвайте еднообразна храна.

Всичко, в което има еднообразие, е опасно. Ако се храниш постоянно с череши, ще заприличаш на череша; ако се храниш постоянно със сливи, ще заприличаш на слива. Даже и с хляб да се храниш постоянно, на хляб ще заприличаш. Еднообразието в храната е също опасно. То прави човека еднообразен.

Човек се нуждае от разнообразна храна.

Вкусът се притъпява от постоянната употреба на една и съща храна.

Всяка храна, която произвежда едно тягостно чувство, тя е неестествена храна. Щом е естествена, тя трябва да произвежда радост и веселие.

Човек трябва така да се храни, че да няма излишък. Остане ли утайка в тялото, заражда се болест.

И така, хигиената на живота трябва да започне с правилното използване на светлината, складирана в растенията и плодовете. Ако възприетата светлина не може да се превърне в жива енергия, ние казваме, че храната не е добре асимилирана, т.е. между храната и дадения организъм няма съответствие.

Понеже светлината е различно складирана в разните видове храни, вследствие на това, едни от тях се отразяват благотворно, а други - неблаготворно върху човешкия организъм. Онези храни, които се отразяват неблаготворно върху човешки организъм, често стават причина за неговото неразположение. Следователно, храните, които човек употребява, представят светлина, складирана в разните органи, по различни начини.

ХРАНИ

Храните са материализирани мисли на Същества, които стоят по-високо от нас, и тези мисли се трансформират у нас, когато ядем плодове и зеленчуци.

Човек трябва да подбира своята храна, защото при процеса на храненето трябва да създаде в себе си здрави и положителни възгледи за живота.

Онази храна е добра за човека, която е в състояние да организира силите на неговия организъм. Не може ли да направи това, колкото и да пълнее, човек трупа само материя, без да я организира. Всяка клетка в човешкия организъм трябва да бъде организирана, жива, за да взима съзнателно участие във функциите на неговите органи.

Човек се нуждае от здрава, доброкачествена храна, която съдържа всички съществени елементи. Храната дава необходимите условия за развитието на човешкия ум, на човешкото сърце, на човешката душа и на човешкия дух. Елементите, които човек употребява, са едни и същи, но методите за тяхното възприемане са различни... Всички храни са полезни за човека, важно е той да знае как да ги приеме... Важно е да употребявате храна, която дава сила. Слаб си, нахраниш се и придобиеш сила, бодрост - това е съществената храна.

Който иска да бъде здрав, не трябва да смесва храните. Ще ядеш една храна, и като се смели, тогава ще приемеш втора.

Всяко духовно качество си има своите материални елементи. Искаме ли да бъдем меки, трябва да имаме съответна материя.

Едни храни събуждат физическата енергия, други - чувствата, а трети - умствената енергия.

ПЛОДОВЕТЕ

Плодовете са първата храна на човека.

Адам, който е живял в рая и се хранил с най-интелигентните растения и плодове, се отличавал с голяма ученост... Учен човек бил Адам, но като напуснал рая, изгубил знанията си. Защо? Защото бил лишен от онази храна, която имал в рая. Храната го правела учен.

Плодовете, с които са се хранели първите човеци, не са като сегашните, които се отглеждат на Земята, напоена с кръвта на хората и на животните, както и с техните нечистотии. Какви ще бъдат плодовете, които са расли върху гробовете на хората? Нездравословни, нехигиенични, понеже са черпили сокове от човешките мисли и чувства. Засега чувствата и мислите на хората не са чисти... Нечистата почва не може да роди чисти плодове.

Плодовете не са нищо друго, освен съвкупност от енергии, които функционират в тия форми.

Всеки плод прилича на хубава, съдържателна книга, върху която са работили стотина професори... в която са работили множество съзнания. Следователно, ако не знаете как да се отнасяте с плода, вие влизате в разрез с всички тези съзнания.

Всеки плод - физически, сърдечен или умствен съдържа специфична енергия в себе си. Ябълката дава един род енергия, крушата - друг род.

Като ядеш някакъв плод, трябва да знаеш, какво е вложил Бога в него. Изобщо, всеки плод служи за проява на една или друга добродетел в човека. Разнообразието на добродетелите ще зависи от употребата на различни растения и плодове за храна. Има растения, които правят човека благоразумен. И човек трябва да развие усет от какви плодове се нуждае, за да трансформира енергия от тях. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - II том - 188)

Всеки Божествен плод има своето велико предназначение. Следователно, ако се храниш с ябълки, ще придобиеш едно качество, ако се храниш със сливи, ще придобиеш друго качество.

В бъдеще, когато хората се научат да се хранят правилно, те няма да употребяват само една храна, например само сливи или само ябълки, но ще употребяват разнообразна храна.

Изобщо, продълговатите плодове представят интелигентност, а валчестите, кръглите - живот на чувства.

Растенията и плодовете съдържат такъв род енергии, в зависимост от планетите, с които са свързани. Черешата се намира под влиянието на Венера, ябълката - на Венера и Скорпион.

Има цяла една наука, какви плодове да яде човек, понеже плодовете различно въздействат на човешкия мозък. Има плодове, които въздействат на личните чувства на човека.

Научил ли е човек какво съдържание и какъв смисъл има всяка храна? Някой изяде една ябълка, без да си отговори какви елементи съдържа тя, отде е дошла, под влиянието на коя планета се намира и т.н. Това трябва да се изучава всяка година, понеже миналогодишните ябълки не приличат на тазгодишните нито по състав, нито по влияние на планетите... Днес съзнанието ви се приготвя, за да можете в бъдеще да се ползвате от храната, която употребявате.

Плодовете, които зреят през май и юни, се различават от тези, които зреят през август и септември. Който иска да бъде весел, жизнерадостен, нека яде череши, които зреят рано, в началото на месец май. Който иска да бъде философ, мъдър, да яде грозде - късен плод.

Всички растения са свързани помежду си, в следствие на което животът се прелива от едно растение в друго... Цялото растително царство пък е свързано с Божествения свят... Като държите тази мисъл в ума си, вие ще се ползвате от плодовете, от тях ще черпите възвишени енергии.

Попаднете ли на един плод, вие се свързвате с всички плодове от същия вид. Запример, ако ядете круша, вие се свързвате с всички круши от същия вид. И ако ядете крушата правилно, с благодарност, всички круши са доволни отвас.

Щом вземете един плод, първо изяждате месестата му част. Дойдете ли до костилката, вие или я хвърляте, или счупвате и изяждате съдържанието й. Обаче, това не се позволява. Дойдете ли до костилките на плода, Природата не позволява да ги ядете. Тя съветва всеки човек да изяде месестата част на плода, а костилката да посади в земята.

Добре е плодовете да се ядат с малко хляб. Употребявайте само тези плодове, които обичате, а които не ви са приятни, употребявайте по-рядко. При сегашните условия не е добре да се храните само с хляб или само с плодове, това е крайност.

Новата култура не позволява да се вадят никакви екстракти, никакви есенции от плодове. Всичко трябва да се употребява в естествен вид, както Природата го е дала.

Аз съм даже и против консервирането на плодове... Консервираната храна пречи на правилното развитие на човека... Консервирането на храните говори за израждане на човечеството. Докато храните се консервират, всякога ще съществуват болести.

Човек трябва да знае как да се освобождава от вредните елементи, които се съдържат в храните.

ХЛЯБЪТ

Аз съм опитал всички методи на ядене, с които хората се хранят... Само хлебец е най-хубавата храна.

Вие сте в това положение благодарение на хляба. Преди употребата на хляба, животът е бил много тежък.

Хлябът съдържа в себе си всички хранителни материали. В него ще намерите всичко, каквото пожелаете... Хлябът съдържа всичко, каквото всичките ястия съдържат, само че представени в друго състояние, а не както в сготвените материали... За сега най-добрата храна, най-доброто ядене е хлябът... Човек може да живее само с хляб.

Вярвам в силата... на хляба... Вярвам в хляба, който носи материал за изграждане на моята бъдеща сграда.

Не трябва човек да яде какъвто и да е хляб.

Хлябът от триците не може да нахрани човека. От каквото брашно да са триците, той все гладен ще бъде. Нито разваленото брашно ще задоволи. човека.

Ще кажете, че е опасно да ядете хляб, направен от различни брашна. Опасен и вреден е, наистина, такъв хляб, но не по-малко опасности си причиняват хората, когато внасят... различни качества брашна. При това, едното качество е вгорчено, другото не е доброкачествено и т.н.

Добре е да ви обичат хората, но още със ставането си от сън да опечете хляба си и след това да го ядете заедно с близките около вас.

Знаете ли какво се иска от човека, за да си приготви един хляб, като вашия? - Той трябва да бъде съвършено здрав; само на такъв човек се позволява да мели житото, да меси хляба и да го пече. Ето защо, за предпочитане е да се яде сурово жито, отколкото да ядете приготвен хляб от какъв и да е фурнаджия.

В бъдеще трябва да се избират фурнаджиите. Болен, грешен, нечестен човек не може да бъде фурнаджия. Само добрият, честният, здравият може да стане фурнаджия. Като меси хляба, той трябва да пее, да мисли добро за всички. Ако домакинята не е разположена, не трябва да меси хляб. Неразположението е като проказата. Не внасяйте тая проказа в хляба.

Фалшификацията на хляба, примесването му с боб, пясък, вар ще изроди човечеството... В продължение на сто години само, хората ще се изродят. /Казано в 1921 г./

Трябва ли хлябът да се продава? Когато създаде хляба, Бог забрани на хората да го продават. Голямо проклятие виси върху човечеството. - Защо? - Защото продават хляба - великото благо в живота. Абсолютно забранено е да се продават хлябът и брашното.... Първите хора, които са злоупотребили с житото, като са го продавали и купували, не са видели добро до четвъртото по- коление... Знаете ли колко жени, колко момичета са продали своята чест само за хляба? Знаете ли колко хора са продали възвишеното и благородното в себе си само за хляба?

Казвам: Вие, жени, проповядвайте на всички хора, че хлябът трябва да бъде без пари. Така е казал Господ първоначално.

България трябва да бъде първата държава, да приложи Божия закон на Земята - хлябът да се дава даром.

ЖИТОТО

Онзи, който иска да реформира, да организира своето тяло, най-първо трябва да се храни с жито, ориз, царевица, а после с плодове. Ечемикът не е за препоръчване. Той предизвиква затлъстяване на организма. Ръжта е хубава за ядене.

Било е време, когато житото е расло само, без да го сеят хората. При това, първоначално житото е било много едро (като дренки). Колкото по-умни и по-културни ставали хората, толкова по-малки ставали житните зрънца.

Ще кажете, че се храните с житен хляб, значи първата ви храна е зърнена. Някой пък се хранят повече с царевица, също зърна. Обаче, има разлика между, житото, царевицата, ечемика, овеса и другите зърнени храни. Не е все едно, дали ще употребяваш жито, царевица или овес. Енергиите на житото се коренно различават от енергиите на останалите зърнени храни... Който иска да стане идеалист, да се храни с овес. Ако искаш да бъдеш здрав, да придобиеш мускули, сила, яж жито.

Аз мога да докажа на учените, че Христос е скрит в житното зърно... Ще взема едно житно зърно, ще го поставя на силно увеличение и ще видите, че в него е скрит зародишът на човека. Който знае законите и условията за развитието на човека, като постави това зърно при тези условия, от него ще излезе какъвто човек искате - талантлив, гениален или светия. Знание е нужно за това.

Аз предпочитам суровото жито пред топлия, печен хляб. В житото има витамини, които при печенето на хляба изчезват. При меленето на житото с воденичен камък се губи голяма част от неговата хранителност.

В кой вид житото е по-хранително - варено жито или печен хляб? - Според мене вареното жито е по-хранително от хляба.

Засега по-здравословна храна от житото няма. Обаче, тъй както днес мелят житото и приготвят хляб, голяма част от хранителните му вещества се губят.

Онова, което е необходимо като храна на човека в сегашния му живот - житото, днес то е в изобилие, и никой човек няма право да се оплаква, че ще умре гладен. Мнозина се оплакват, че животът бил тежък. За когото животът е тежък, нека яде сурово жито.

Житото е по-полезно от всички други храни и плодове, които сега съществуват. То прави най-голямата услуга на човечеството.

Ще вземеш 100 грама жито и ще го разделиш на три части: сутрин 30 грама, на обяд 30 грама и вечер - 40 грама. След всяко ядене ще пиеш по 1-2 чаши гореща вода.

Житото съдържа енергия, каквато печеният хляб няма.

Хората започват да го мелят, да го превръщат в брашно, да хвърлят люспите му като нехранителни и т.н. Обаче, някои учени казват, че хранителността на житото е и в люспите. Ето защо, като ги хвърлят, хората се лишават от тяхната хранителност.

Меленето на житото е човешко изобретение. В бъдещата култура воденици няма да има.... Когато житото се мели, голяма част от маслата, както и от хранителните им сокове, изчезват. След като смелят житото, турят брашното в чували, дето стои по пет-шест месеца. Това брашно вече не е живо. То е изгубило своята жизненост, всякакъв живот от него изчезва. Ето защо най-добре е житото да се не мели, да се яде сурово, но понеже съвременните хора нямат здрави зъби, житото трябва да се вари поне, и в този вид, докато е още топло, да се яде. Ако остане жито от днес за утре, то не трябва да се яде. Всеки ден трябва да се вари прясно жито... Умният човек може да свари житото за 10 минути, а глупавият ще го вари с часове.

Не е нужно житото да се мели. Достатъчно е житото да се счука и така да се яде.

В житото, което храни цялото човечество, се крие Божествен елемент.

Само онзи може да изкара чисто и здравословно жито, който е орал, сял и жънал с любов и песен.

ХРАНАТА

Каквато храна яде човек, такъв става. Вижте какво представят месоядците! От храната, която употребяват, те огрубяват и стават жестоки.

Физическата храна трябва да бъде разнообразна, но природосъобразна. При това, колкото по-високо стои човек в развитието си, толкова по-чиста храна трябва да употребява.

Здравословна храна е онази, от която човек дълго време изпитва радост и разположение. Ако след всяко ядене човек изпитва тежест и неразположение, това показва, че храната не е хигиенична.

Какво става с ония, които не се хранят със здрава храна? Те отслабват и започват да боледуват.

За да познаете коя храна е чиста и здравословна, следете как се отразява върху мислите, чувствата и постъпките ви.

Всяка храна, която произвежда едно тягостно чувство, тя е неестествена храна. Щом е естествена, тя трябва да произвежда радост и веселие.

Какво е действието на солта и захарта върху тялото? От една страна солта запича, сгъстява, втвърдява нещата, а от друга страна спира растенето им; захарта ги разширява... За солта казваме, че тя бива: неорганическа, която сгъстява, втвърдява, запича и ограничава нещата; органическа, която само осолява, и психическа, която се проявява главна в умствения и сърдечния свят - тя обединява мислите и чувствата.

Днес има хора, особено вегетарианци, които не употребяват много сол. Някои даже съвсем избягват употребата на солта. Българите обикновено употребяват повече сол. Те съзнателно употребяват повече сол, за да могат по този начина да предизвикат жажда в себе си. Като се яви жажда в тях, те пият повече вода, която е нужна за здравословното им състояние. Водата е проводник на жизнени сили, необходими за организма на човека. Понеже българинът страда от сухота, чрез водата той внася в организма си необходимото количество влага. Да се стреми човек към солено ядене, с цел да предизвика жажда, която да го застави да пие повече вода, това е изкуствен начин за внасяне влага в организма. Вкусът на яденето изобщо не седи в голямото количество сол. Напротив, за предпочитане е да се туря по-малко сол в яденето, а който се нуждае от повече сол, той сам ще си добавя нужното количество. Водата е носителка на живота, но не и солта.

Сладките и мазни храни дават мекота, солените - равновесие. Горчивите трябва да се употребяват в изключителни случаи, те тонират, а киселите активизират, дават енергия... Сладките храни не искат смесване с други, те са лесно смилаеми. Праскова след зарзали или кайсии не върви.

Докато е дете, човек трябва да употребява сладка храна... Излезе ли от детството, без да иска, той ще употребява кисела и горчива храна.

Не се препоръчва по много люти, много кисели или по много сладки храни.

Хора, които ядат лютиви храни, лесно се гневят.

Ако употребява много кисели храни, човек придобива повече енергия, отколкото му трябва, вследствие на което става много остър.

Има храни хармонични, техните трептения са хармонични с вашия живот. Те са храни, които ние обичаме. Яж храна, която обичаш.

Топла храна е потребна, а горещата може да се избягва... Студената храна можем да я поставим в топла вода, докато се затопли.

Истинската храна е добрата диета.

Ние имаме онзи велик закон на истинското ядене. Истинското ядене седи в човешките мисли. Когато храната, която ядеш, събужда в тебе хубави мисли, тя е истинска храна. Ако таза храна не събужда хубави мисли в тебе, откажи се от нея... Всяка храна, която ядеш, ако събужда в тебе хубави мисли и чувства, тя е здравасловна. Тази храна лекува човека. Правете опити, да видите, какво въздействие оказват върху човека различните храни.

Бог е предвидил храна за всички живи същества и то не само за една година, но за през целия им живот.

 

На оплакванията на кокошката господарят възразил: “Нека благодари кокошката, че не взимам живота й. Що се отнася до яйцата й, аз я облекчавам. Тя снася през годината около 150 яйца, а може да измъти най-много 25- 30 яйца. Какво ще прави тя с останалите яйца?”... И на овцата, която също се оплаквала, господарят й казвал: “Ти имаш агънце, което храниш с млякото си. Аз взимам част от твоето мляко. Ако пък не стрижа вълната ти, ще страдаш - горещината ще те измъчва.”... На кравата казал, че няма право да се оплаква: “Тя дава мляко повече, отколкото е нужно за теленцето. При това, теленцето ще се храни с мляко най-много една година, след което млякото е свободно.”

И така, човек е в хармония с Природата, както и с Божествения свят, докато се ползва от излишъка на благата. Рече ли да използва всичките блага, той нарушава тази хармония.

Растенията, плодовете, животните се жертват за хората, които трябва да благодарят за това. Ако не благодарят, малко се ползват. Тогава страданията на растенията и животните са по-големи и хората трябва да изкупват тези жертви. Как се изкупва жертвата на растенията и животните? - Чрез работа. Затова е казано: Който не работи, няма право да яде... Като възнаграждение на работата иде яденето. Щом свърши някаква работа на физическия, в духовния или в умствения свят, като заплата за това му се дава да яде. Ако нищо не е свършил, той пак яде, но взима заплатата си предварително, на заем.

Когато човек се научи да яде правилно и да си избира съответна храна, той е научил вече законите на физическия свят, които постепенно ще приложи и към своя вътрешен живот. Физическите закони имат отношение и към духовните, т.е. към вътрешния живот на човека.

Каквато и да е храна не яж, избирай хубава храна. Ако не е хубава храната, откажи се от нея. Гладът е за предпочитане пред лошата храна. Добрата храна внася благодарност.

Бамята дава на човека мекота в характера.

Боровинките са особено полезни за стомаха. Те поправят стомаха, регулират неговите енергии.

Яде ли боб ,той ще стане здрав, ще развие твърдост. Българинът много употребява боб, вследствие на което е твърд в убежденията си.

Когато си мрачно настроен и изпитваш песимизъм, яж боб. Но ако се яде много, заболява се от болестта подагра. Да се яде всеки ден не е полезно, един път в седмицата е достатъчно.

Искате ли да се ползвате от хранителността на боба, гответе го без приправки... Варете боб с чиста вода и 1-2 глави лук, без дървено масло /зехтин/. Като го сварите, турете малко сол. Турите ли дървено масло, вие ще го развалите. Бобът съдържа в себе си специално масло, което не се съгласява с останалите масла. Бобът не приема нито чушки. Сейте боб на чисти места, изложени на Слънце. Никога обаче не яжте боб, който е стоял в избите ви повече от една година.

Трябва да вариш фасула най-малко в две води, за да извадиш нещо от него. Първата вода на фасула трябва да се хвърля, защото е опасно. Тя е полезна за чистене на лекета... Във втората вода ще нарежеш малко лук и ще изкараш от него отлично ядене.

За да бъде лесно смилаем бобът, трябва да се изхвърлят люспите му. Тогава той е отлична храна. Добре е поне един път в седмицата да се яде боб.

Грахът е добро козметично средство; трябва да се вари без масло и с малко сол.

Има вътрешна козметика, към която човек трябва да се стреми. Тази козметика подразбира чисти мисли и чувства и благородни постъпки.

Динята чисти стомаха и червата... Действа ободрително и слабително. Ако искаш да знаеш как да работиш с хората, яж дини.

Доматът е останал назад в развитието си... Той се спрял в стомаха. По-далеч от живота на стомаха той не е отишъл. Той казва: Освен ядене и пиене, нищо друго не съществува. Яж пий, весели се и бъди благодарен! Имаш ли да ядеш и да пиеш, никаква друга философия не ти трябва. Доматите регулират кръвообращението.

Пресните домати, краставици, сливи и пр., като храна, са метод за укротяване на човека.

Добре ли е да се яде кисело зеле? - Добре, но не за всички.

Да се употребяват варени картофи, които съдържат мозъчен екстракт.

Картофите предават само едно качество на човека: правят го доволен, да се задоволява с малкото. Особено, ако яде картофи при неблагоприятни условия.

Не е лесно човек да се справи с картофите. От седенето в земята, картофите са приели някои вредни елементи.

Човек трябва да знае как да се освобождава от вредните елементи, които се съдържат в храните.

Кравешкото мляко е нужно за организма на детето, но ако цял живот човек се храни само с мляко, той ще остане назад в развитието си, особено в интелектуално отношение. Кравата има добри черти, но същевременно тя има някои отрицателни черти, които ще предаде и на хората.

Краставицата действа благотворно върху нервната система, но да се яде сутрин и на обяд. Яде ли се вечер, тя се отразява зле върху стомаха.

Ако ви липсва устойчивост - яжте сливи и дренки.

Какво съдържат крушите? Те съдържат повече желязо.

Ако искате да придобиете интелигентност, съобразителност - яжте круши.

Който иска да мисли, трябва да яде лимон.

Който е апатичен, всяка сутрин трябва да употребява по едно парче лимон, да се свърже със силите, които действат в него. Киселините в лимона придават активност на човека.

Лукът има своята цена. Изучавайте свойствата му и той ще ви помогне. Може да лекувате с него.

Трябва ли да се готви без лук? Трябва ли да не режем и пържим лука? - Когато лукът се нареже на ситно и опържи, той губи своята магнетична сила. Ако сварите лука, без да го режете, той не люти.

Няма да пържиш лука... Който иска да бъде здрав, ще яде непражен лук.

За усилване на мозъчната енергия се препоръчват орехи, но трябва да се знае как да се ядат. Орехите карат човека да мисли.

Добре е да употребявате праз лук, обикновен лук, прясно зеле, за които има начини да се запазват и през зимата.

Прасковите и белите череши лекуват стомаха. Като ги ядете, сдъвквайте ги добре.

Пъпеш ще ядеш, за да бъдеш внимателен, да имаш маниер и обхода с хората.

Смокините са по-полезни за здравето на човека, ако се вземат пресни от дървото.

Тиква се яде, когато човек трябва да се научи да не се безпокои.

Здравословно е да се ядат черници. И действително, черниците са хубаво ядене за онези, които имат слаб стомах. Лечебно действат.

Ябълката не се заключава само в материята си. Тя носи живот в себе си,... Колкото по-прясна е ябълката, толкова повече живот съдържа... Следователно, яжте всякога пресни плодове. Дъвчете ги добре, бавно, за да изсмуквате жизнените сокове от тях. Така приети в организма ви, те ще предизвикат у вас силна реакция към нов живот.